ពត៌មានស្តីពីអនាម័យនៅកម្ពុជា

1. អត្រា​គ្រប់​ដណ្តប់​អនាម័យ​នៅ​ទី​ជនបទ​ក្នុង​ប្រទេសកម្ពុជា​មានត្រឹម​ 23% មាន​ន័យ​ថា​ប្រជាជន 14លាននាក់​មាន​តែ​ប្រមាណ​ 4លាននាក់​ប៉ុណ្ណោះដែល​មាន​បង្គន់ និងប្រមាណ 10លាននាក់បន្ទោបង់ក្រៅបង្គន់។

2. បរិមាណលាមកស្រស់ៗក្នុង 1ថ្ងៃមានប្រមាណ 3​000 តោន ត្រូវរាយបាយក្នុងបរិស្ថាន។

3. នៅក្នុងលាមកដែលមនុស្សម្នាក់ៗបន្ទោបង់មានបរិមាណជិត 3ខាំ ក្នុងនោះ 1/3 ជាកាកសំណល់អាហារ និង​ 2/3 ជាមេរោគ។

4. នៅក្នុងលាមកមួយក្រាម ផ្ទុកទៅដោយ៖ វីរុសចំនួយ​ 100លាន បាក់តេរីចំនួន 1លាន ប៉ារ៉ាស៊ីតចំនួន 1ពាន់ និង ពងព្រូនប្រហែល 1រយ។

Read More


Leave a Reply
ArcGIS Server Basic Configurations

Tweet In case you’ve found ArcGIS Server configuration options confusing, here is a diagram of some basic configurations for an entry level ArcGIS Server setup. Any questions or comments ? Please Contact Us for more info.

Read More
View the Blog »

Pan-sharpen Landsat 8 with ArcGIS 10

These instructions show you how to simply pan-sharpen Landsat 8 imagery using ArcGIS 10. The imagery is available for free ...

Equipment Donation to RUA

The Royal University of Agriculture's department of Land Management and Land Administration, were the recipients of 3 complete sets of ...